Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS :

Handelsnaam :
STROO BVBA Dendermondse Steenweg 110, 9290 BERLARE
T 09 335 90 80 – F 09 335 90 56
BE 0416 626 876 – RPR DENDERMONDE 31.922
info@keukensstroo.be – www.keukensstroo.be

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
1.1 De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Door het enkel feit van zijn bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden, wanneer hij geen schriftelijk voorbehoud ten aanzien van de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden heeft gemaakt binnen de 7 kalenderdagen volgend op de datum van onze orderbevestiging waarop de huidige voorwaarden zijn afgedrukt of bijgevoegd.

1.2 De klant erkent te hebben verzaakt aan zijn gebeurlijke eigen algemene voorwaarden.

1.3 Afwijkingen en bijkomende gedingen gelden enkel indien Stroo bvba ze schriftelijk bevestigd heeft, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden. Ze laten het overige deel der voorwaarden onverminderd van toepassing.

1.4 STROO BVBA behoudt zich het recht ten alle tijde wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

2. BETALING EN KLACHTEN
2.1 De betalingen gebeuren via een voorschot van 30% bij de ondertekening van de bestelbon en het saldo bij levering of 60% bij levering en saldo bij plaatsing in geval van plaatsing door Stroo bvba. Zij dienen te gebeuren door overschrijving op bankrekening BE06-0013-0060-7322 op naam van STROO BVBA . De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen.

2.2 Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de 15 kalenderdagen na hun verzending per aangetekende brief bij onze maatschappelijke zetel worden ingediend, zoniet worden deze facturen als aanvaard beschouwd. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper zijn betalingen in geval van geschil tussen de partijen niet mag uitstellen wanneer wij bereid zijn onze eigen verplichtingen rechtsgeldig na te komen.

Onafgezien de overeengekomen betalingsmodaliteiten zijn wij steeds gerechtigd op elk ogenblik, zowel voor als na de levering, een bank- of andere waarborg te eisen. Zolang deze waarborg niet is gegeven zijn wij gerechtigd alle latere leveringen op te schorten onverminderd ons recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de klant.

2.3 Betalingsachterstand

Ingeval van niet-betaling op de datum van opeisbaarheid, wordt na ingebrekestelling elk door de koper verschuldigd en nog onbetaald bedrag van rechtswege met 10% verhoogd, als forfaitaire schadeloosstelling voor de geleden schade, met een principieel minimum van € 100 excl. btw. Er zal ook van rechtswege vanaf de vervaldag van de factuur een nalatigheidsinterest tegen de geldende wettelijke rentevoet verschuldigd zijn.

2.4 Onvolledige levering van een bestelling kan nooit aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Anderzijds kunnen wij facturen opstellen naargelang de levering van de goederen.

2.5 De betaling van de facturen kan in geen geval ondergeschikt zijn aan de werking of installatie van de goederen. .

2.6 Ingeval van doorverkoop worden de vorderingen van onze klant automatisch aan ons overgedragen. De klant zal, op ons eerste verzoek, de overdracht van schuldvordering aan de schuldenaar door aangetekende brief betekenen en machtigt ons deze overdracht bij deurwaardersexploot aan de debiteur te betekenen. De ontvangen bedragen zullen in de eerste plaats worden aangewend tot betaling van de nog niet vereffende facturen.

3. TRANSPORT EN EIGENDOMSOVERDRACHT /LEVERING/GEBREK AAN VOORRAAD/PRIJZEN
3.1 Transport en eigendomsoverdracht

Op vraag van de koper kan het transport door ons uitgevoerd worden. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij de STROO BVBA tot op het moment van levering. Na de levering wordt de verantwoordelijkheid voor beschadiging en/of diefstal van de geleverde goederen overgedragen op de koper.

De eigendomsoverdracht in voordeel van de koper vindt plaats na de volledige betaling van het bedrag in hoofdsom met inbegrip van de kosten. STROO BVBA behoudt zich het recht voor om de niet-betaalde goederen terug te nemen op de vervaldag van de factuur nadat de koper een laatste uitstel van 15 dagen voor het betalen van de verschuldigde bedragen gegeven.

3.2 Levering

De levering van een keuken moet plaatsvinden in een schone, droge, verwarmde en afgesloten ruimte om elke beschadiging en diefstal te voorkomen.

Bij de bestelling van een ingerichte keuken kan de leveringsdatum door de koper worden uitgesteld zolang de leverancier van STROO BVBA nog niet is gestart met de productie. Bovengenoemde productie start tot achtvoor de plaatsingsdatum die met de koper is overeengekomen. Als de keuken al in productie is, kan de levering één keer worden uitgesteld, met de bijzonderheid dat de opslagkosten aan de koper in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 250 per begonnen week van opslag.

Wordt er echter minder dan 8 dagen voor de voorziene leveringsdatum gevraagd om de levering en dus ook de plaatsing van een ingerichte keuken uit te stellen, dan heeft dit als gevolg :

Een latere leveringstermijn van 6 weken om de STROO BVBA in staat te stellen de levering en de montage te reorganiseren.
Indien het uitstel minder dan 48 uren voor de plaatsing wordt gevraagd, zal STROO BVBA een bijkomende schadeloosstelling van € 200 aanrekenen bovenop bovenvermelde opslagkosten.
Als STROO BVBA de leveringsdatum niet naleeft, heeft de koper 8 dagen de tijd om per aangetekende brief gericht aan de maatschappelijk zetel en per mail gericht aan het verkooppunt de uitvoering van zijn bestelling binnen de 20 werkdagen te eisen. Als STROO BVBA niet binnen deze termijn levert, kan de koper per aangetekende brief en per mail gericht aan het verkooppunt de ontbinding van de koop vorderen. In dit geval zijn de in artikel 5 voorziene vergoedingen van toepassing.
Indien het onmogelijk is om de ingerichte keuken binnen de 24 maanden volgend op de ondertekening van de bestelbon te leveren om redenen die bij de koper liggen, heeft STROO BVBA het recht om aan te nemen dat de koper van zijn aankoop afziet. In dit geval zijn de in artikel 5 voorziene vergoedingen van toepassing.

3.3. Gebrek aan voorraad

In geval van gebrek aan voorraad bij een leverancier wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld en krijgt hij een nieuwe termijn of een alternatief voorstel.

3.4 Prijzen

De prijzen zijn vast en definitief gedurende een jaar vanaf de ondertekening van de bestelbon. Na deze termijn kan STROO BVBA de prijs herzien volgens de gezondheidsindex met de maand van orderbevestiging als referentie-index.

4. VERBREKINGSVERGOEDING
De annulering van een bestelling door de koper kan worden aanvaard (indien nog niet werd overgegaan tot opmeting) tegen betaling van een verbrekingsvergoeding van 30% van de totale bestelling, met een minimum van € 100.

In afwijking daarvan heeft de koper bij de bestelling van een ingerichte keuken het recht om zijn bestelling op te zeggen, op voorwaarde dat deze opzegging ter goeder trouw gebeurt en binnen een termijn van 7 dagen vanaf de datum van ondertekening van de bestelbon. Deze opzegging moet gebeuren door het sturen van een aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van STROO BVBA en per mail naar het verkooppunt. In dat geval wordt het voorschot volledig terugbetaald, behalve wanneer de opmeting al is gebeurd. In dat geval worden er kosten (500€) (opmeting en technisch plan) aan de klant gefactureerd. Na deze termijn zullen de bepalingen van de vorige alinea worden toegepast.

5. GARANTIE
5.1 Zichtbaar gebrek – betwistingstermijn

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moeten klachten met betrekking tot verlies, zichtbare schade aan het geleverde goed, onvolledige of niet-conforme levering op het leveringsdocument vermeld worden op het ogenblik van de levering. Bij de bestelling van een ingerichte keuken die geplaatst wordt door STROO BVBA of onderaannemer van STROO BVBA, moet elk zichtbaar gebrek en elke schade of non-conformiteit aan de installateur worden gemeld bij de oplevering van de werf. De oplevering vindt plaats op de dag van de montage . Ingeval van dienst na verkoop zal een nieuwe oplevering plaatsvinden op het ogenblik van het in orde brengen van de gebreken. Bij gebrek aan oplevering van de werken door de koper en bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door de koper binnen de 8 dagen, wordt de levering van de goederen en diensten als conform en in goede staat beschouwd.

5.2 Verborgen gebreken

Onverminderd de bepalingen van eventuele garanties voor meubelen en elektrische huishoudtoestellen, zijn klachten betreffende verborgen gebreken slechts ontvankelijk voor zover zij ons worden medegedeeld per aangetekende brief gericht aan de maatschappelijk zetel en per mail gericht aan het verkooppunt , binnen de acht dagen na de vaststelling van het gebrek en ten laatste 1 jaar na de levering en/of montage door ons.

5.3 Garanties

STROO BVBA biedt een garantie van 2 jaar op elk gebrek aan het meubilair van de ingerichte keuken. Met meubilair wordt bedoeld de meubels (kastelementen en fronten), de scharnieren, de lades en de werkbladen.

De garantie dekt in geen geval de schade veroorzaakt door vocht, voor zover deze schade niet voortvloeit uit een onnauwkeurige plaatsing. Zo kan de garantie niet ingeroepen worden voor vochtschade die bijvoorbeeld het gevolg is van het niet vervangen van de siliconendichtingen (aanbevolen om de 3 jaar, door de koper zelf uit te voeren). Deze garantie gaat in op de dag waarop de keuken geleverd of geplaatst wordt door STROO. De garantie dekt geen slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik, verkeerde montage door de klant, onaangepaste reiniging, krassen, schokken of breukschade door ongevallen. Omdat STROO BVBA de koper niet kan garanderen dat de onderdelen van de keuken nog 10 jaar tot het gamma van zijn leverancier zullen behoren, biedt STROO BVBA dan een gepaste alternatieve oplossing aan. In afwijking van deze garantie geldt voor de showroomkeukens een garantie van 1 jaar, die ingaat op de leveringsdatum.

Voor een door de koper geplaatste keuken wordt er geen garantie gegeven op het vervangen van de kasten de meubels (kastelementen en fronten), de scharnieren, de lades en de werkbladen en andere toebehoren en onderdelen.

Voor de andere goederen (elektrische huishoudtoestellen, kranen, filters, lampen, …) geldt de wetgeving die van kracht is op het ogenblik van de verkoop. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met de fabrikant..

Accessoires zijn uitgesloten van de garantie.

6. SHOWROOMKEUKENS
6.1 Behalve de hierboven aangehaalde algemene voorwaarden is de aankoop van keukens uit een van de showrooms van STROO BVBA onderworpen aan de volgende bijzondere voorwaarden :

6.2 De keuken wordt verkocht in de staat die gekend, vastgesteld en aanvaard is door de koper op het ogenblik van de aankoop/bestelling; de garantietermijn bedraagt één jaar, met dien verstande dat er geen garantie wordt gegeven voor fouten of gebreken die in de showroom worden vastgesteld.

6.3 De garantie met betrekking tot de elektrische huishoudtoestellen is beperkt tot de door de fabrikant en/of importeur aan STROO BVBA verleende garantie zoals beschreven in de bij de artikels gevoegde documenten.

6.4 De keuken wordt gedemonteerd en meegenomen door de koper op de datum van de demontage bepaald door STROO BVBA, dit alles op kosten van de koper.

Voor de door de koper gemonteerde keuken wordt geen garantie op de plaatsing gegeven.

7. PLAATSING EN AANSLUITING
Bij de verkoop van een ingerichte keuken met plaatsing door STROO BVBA of een onderaannemer van STROO BVBA, geldt de prijs, die voor deze dienst op het ogenblik van de verkoop werd vastgesteld, voor de plaatsing op een voorbereide werf. Hieronder verstaat men een werf gekenmerkt door stevige, loodrechte en haakse muren, een effen en droge vloer en de aanwezigheid van de operationele water-, gas- en elektriciteitsaanvoer op de plaatsen vermeld op het technische plan, evenals de afvoeren voor water en afzuigkap.

Daar voornoemde installaties (water, gas, elektriciteit) uitdrukkelijk geacht worden conform te zijn met de geldende voorschriften en reglementeringen, ontheft de koper STROO BVBA van alle aansprakelijkheid.

Stelt de monteur op de werf een non-conformiteit vast in vergelijking met het vooraf opgestelde contract of technische plannen waardoor het monteren onmogelijk is, dan is artikel 3.2 van toepassing.

STROO BVBA sluit zelf de elektrische huishoudtoestellen aan als dit vooraf is overeengekomen en dit alleen op bestaande en conforme installaties. Met aansluiting wordt de indienststelling van de toestellen bedoeld. Bij deze aansluiting zijn elektriciteits- en loodgieterswerken, schrijnwerk, afstellingen of andere werken die nodig zijn voor de indienststelling dus niet inbegrepen.

8. OVERMACHT
Indien ten gevolge van overmacht of andere omstandigheden buiten onze controle zoals oorlogen onlusten, brand, staking binnen of buiten onze onderneming, strubbelingen binnen de onderneming, ingebreke blijven van onze eigen leveranciers enz., wij verhinderd worden onze contractuele verbintenissen ten overstaan van de klant geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, na te komen, zijn wij gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, en naar onze keuze, hetzij de uitvoering van het contract op te schorten, hetzij het contract geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder gehouden te kunnen zijn tot betaling van welkdanige schadevergoeding, onverminderd al onze andere rechten.

In elk geval is de klant gehouden de goederen die hem werden geleverd te betalen.

9. GESCHILLEN
Onverminderd de inachtneming van artikel 74 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.